Beszámoló projekt előrehaladásáról

Kedvezményezett neve: Mozgáskorlátozottak Somogy Megyei Egyesülete
Projekt címe:
Szociális alapszolgáltatások infrastruktúrájának
bővítése, fejlesztése
Támogató szolgálat létrehozása a Tabi járásban
A szerződött támogatás összege: 12.681.000 Ft
A támogatás mértéke: 100%
A projekt tartalmának bemutatása:
A Mozgáskorlátozottak Somogy Megyei Egyesülete a TOP-4.2.1-15-SO1-2016-00001 számú Európai Uniós Program nyerteseként, az EU és hazai finanszírozás alapján, Tab város és a tabi járás területének ellátása érdekében, Tab, Kossuth Lajos u. 79. sz. alatti székhellyel (a Magyar Vöröskereszt Somogy Megyei Szervezetének helyisége) Támogató Szolgálatot hoz létre 2017.12.01-től.
A Támogató Szolgálat autista, értelmi sérült, súlyosan mozgássérült, siket és nagyothalló, vak és gyengénlátó, valamint ritka betegséggel élő fogyatékos emberek és családjaik számára nyújt szolgáltatásokat. A szolgáltatásokat azok a súlyosan fogyatékos személyek vehetik igénybe, akik rendelkeznek fogyatékossági támogatás ellátással, vagy kiskorú, illetve nagykorú személyként, fogyatékosságukra tekintettel magasabb összegű családi pótlék ellátásban részesülnek. Szolgáltatásaink: információ nyújtás fogyatékossággal kapcsolatos ügyekben, lakáson végzett személyi segítségnyújtás, speciális szállítás, kerekesszéket használó emberek számára is, akadálymentes mikro busszal.
A projekt a tabi járás területén kíván létrehozni jelenleg hiányzó új szociális szolgáltatást “Fogyatékos személyek Támogató Szolgálata”
megnevezésű – a továbbiakban: Támogató Szolgálat – szociális intézmény létrehozásával.
1. A projekt központja: 8660 Tab, Kossuth Lajos utca 79.
(77) A projekt központjának épülete a Magyar Vöröskereszt Somogy Megyei Szervezete tulajdonában van. Az épület tulajdonosával létrejött
együttműködési megállapodás alapján az épület tulajdonosa a projekt megvalósításának céljára bérbe adja pályázó számára az épület egy 21 nm.
alapterületű önálló irodahelyiségét, továbbá biztosítja az önálló helyiség használatához az előtér – várakozó helyiség, valamint az akadálymentes
WC és kézmosó helyiség használatát. A projekt megvalósítására szolgáló épület rész rendelkezik a fizikai akadálymentesítés valamennyi feltételével.
Az épületrészben kerül kialakításra és berendezésre a Támogató Szolgálat központja, valamint az Információs Szolgálat, továbbá ez az épületrész
biztosítja a szolgálat vezető, a 2 fő területen dolgozó személyi segítő, valamint az 1 fő gépkocsi vezető elhelyezését azokban az időszakokban,
amikor a külső területeken dolgozó munkatársaknak is meg kell jelenni a központi helyiségben. (elszámolás, iratok leadása, feladat kiadás,
megbeszélés, stb.)
2. A fejlesztés részletes szakmai tartalma:
Speciális, kerekesszéket használó és más fogyatékossággal élő személyek számára végzendő szállítási kapacitásmegteremtése és ehhez kapcsolódó tervezett eszközök beszerzése, kialakítása. A mikrobusz kerekesszéket használó személyek szállítására történő alkalmassá tétele, akadálymentesítése. A szállítási tevékenység végzését megkönnyítő GPS berendezés és a hozzá tartozó program beszerzése. A szállító tevékenységet végző gépkocsivezetővel, valamint a kliensekkel való kapcsolattartást biztosító mobil telefonkészülék beszerzése.
Információs alapszolgáltatás nyújtására, valamint a Támogató Szolgálat irányítására és működtetésére alkalmas helyiség kialakítása és berendezése, valamint a munkatársakkal történő folyamatos kapcsolattartást biztosító mobil telefon készülék beszerzése. Mobil indukciós hurok berendezés beszerzése a hallókészülékkel halló fogyatékos személyekkel történő kommunikációs biztosítása érdekében, és vak, illetve gyengénlátó személyek számára vezetősávok, tapintható információt nyújtó eszközök beépítése a főbejárathoz, a váróhelyiséghez. Irodai számítógép beszerzése a projekt adminisztrácós, valamint a kötelezően előírt napi elektronikus adatszolgáltatási tevékenység elvégzése érdekében és Windows operációs program, valamint Office irodai program beszerzése. Multifunkciós nyomtató, fénymásoló, scennel berendezés beszerzése.
3. A fogyatékos személyek lakásán végzendő személyi segítő szolgáltatás végzéséhez szükséges eszközök beszerzése – a személyi segítségnyújtást a területen végző személyi segítő munkatársak számára 2 db. mobiltelefon készülék beszerzése és 1 db. segéd motorkerékpár beszerzése. A személyi segítségnyújtást
végző személyek számára a magukkal vitt higiéniai és gondozási, elsősegély nyújtási eszközök szállításához 2 db. zárható szállító box beszerzése.
A projekt megvalósítása során a környezetvédelmi és esélyegyenlőség feltételeket betartjuk: – energia takarékos elektronikus berendezéseket szerzünk be és használunk, – az esélyegyenlőségi feltételek betartása érdekében megteremtjük a fizikai és infokommunikációs akadálymentesítést biztosító feltételeket valamennyi fogyatékosság csoport számára.
4. A projekt új, a területen eddig teljesen hiányzó szociális szolgáltatást kíván létrehozni.
5. A projekt hátrányos helyzetű járásban, a szociális ellátó rendszer kiépítetlensége miatt is hátrányos helyzetű településen élők ellátását, illetve ellátáshoz való hozzáférésüket segíti elő pl. a speciális szállító kapacitás kiépítésével is.
6. A projekt előzetes igényfelmérésen alapul, mivel a területen ilyen jellegű szolgáltatás nincs, azonban a térségben jelentős számú fogyatékos személy él.
7. A tervezett projekt mindenben megfelel az 1/2000. (I. 7)
SZCSM rendeletben foglalt szakmai feltételeknek.
8. A tervezett program a kormányrendeletben megjelölt hátrányos helyzetű járásban valósul meg.
9. A pályázó már több ilyen jellegű, fogyatékos személyek ellátását végző szociális intézményt működtet Somogy megye területén, ezért valamennyi
intézményére vonatkozóan rendelkezik a szükséges hatósági engedélyekkel.
10. Mivel a térségben ilyen jellegű szociális intézmény nem működik,
az igényfelmérés alapján azonban jelentős igény mutatkozik a szolgáltatásra, továbbá a pályázó rendelkezik az NRSZH finanszírozásba történő
befogadási nyilatkozatával, így a projekt működése során kockázati tényezővel nem számolunk.

A Támogató Szolgálat eszközeinek beszerzése folyamatban van, a szolgáltatást végző munkatársak kiválasztása megtörtént. A területen végzett munkához segédmotoros kerékpárt vásároltunk. A szociális törvény szerinti támogató szolgáltatás keretében a személyi segítő feladatai ellátása során segítséget nyújt az ellátást igénybevevő fizikai, mentális és szociális szükségleteinek biztosításához, a személyszállító elsősorban gépkocsivezetői és utaskísérői feladatokat lát el.
A projekt kezdési dátuma: 2017.07.01.

A projekt tervezett befejezési dátuma:
Fizikai befejezés: 2017.11.30.
Projekt befejezés: 2018.02.28.

A projekt azonosító száma: TOP-4.2.1-15-SO1-2016-00001